• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

MOREPublications

MORENews

 • 11
  24
  Anomalous π modes by Floquet engineering in optical lattices with long-range coupling
  Anomalous π modes by Floquet engineering in optical lattices with long-range coupling
  Shengjie Wu, Wange Song, Zhiyuan Lin, Chen Chen, Shining Zhu, Tao Li


 • 11
  24
  Bifacial-metasurface-enabled pancake metalens with polarized space folding
  Bifacial-metasurface-enabled pancake metalens with polarized space folding
  Chen Chen, Xin Ye,Jiacheng Sun,Yuxin Chen, Chunyu Huang,Xingjian Xiao,Wange Song, Shining Zhu,Tao Li
 • 11
  14
  Large-scale achromatic flat lens by light frequency-domain coherence optimization
  Large-scale achromatic flat lens by light frequency-domain coherence optimization
  Xingjian Xiao, Yunwei Zhao, Xin Ye, Chen Chen, Xinmou Lu, Yansen Rong, Junhong Deng, Guixin Li,Shining Zhu and Tao Li 

 • 10
  29
  GaInSn liquid nanospheres as a saturable absorber for Q-switched pulse generation at 639 nm
  GaInSn liquid nanospheres as a saturable absorber for Q-switched pulse generation at 639 nm
  Bo Chen,Peifu Wang,Ning Zhang,Kuan Li, Ke Zhang,Shande Liu,Jinlong Xu,Zhipei Sun

 • 10
  29
  GaInSn liquid nanospheres as a saturable absorber for an Er:CaF2 laser at 2.75μm
  GaInSn liquid nanospheres as a saturable absorber for an Er:CaF2 laser at 2.75μm
  Bo Chen, Kuan Li, Yicheng Jin, Peifu Wang, Ning Zhang,Ke Zhang, Shande Liu,Jinlong Xu
 • 10
  24
  Dissipative soliton generation and real-time dynamics in microresonator-filtered fiber lasers
  Dissipative soliton generation and real-time dynamics in microresonator-filtered fiber lasers
  Nie, Mingming; Li, Bowen; Jia, Kunpeng; Xie, Yijun; Yan, Jingjie; Zhu, Shining; Xie, Zhenda; Huang, Shu-Wei