• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

MOREPublications

MORENews

 • 3
  23
  Metasurface-Enabled On-Chip Manipulation of Higher-Order Poincaré Sphere Beams
  Metasurface-Enabled On-Chip Manipulation of Higher-Order Poincaré Sphere Beams
  Jitao Ji, Zhizhang Wang, Jiacheng Sun, Chen Chen, Xueyun Li, Bin Fang, Shi-Ning Zhu, and Tao Li
 • 3
  23
  Multiphoton non-local quantum interference controlled by an undetected photon
  Multiphoton non-local quantum interference controlled by an undetected photon
  Kaiyi Qian, Kai Wang , Leizhen Chen, Zhaohua Hou, Mario Krenn,Shining Zhu ,Xiao-song Ma?
 • 3
  8
  All-fiber device for single-photon detection
  All-fiber device for single-photon detection
  Yue Dai, Kunpeng Jia, Guanghao Zhu, Hui Li, Yue Fei, Yuqing Guo, Hang Yuan, Hao Wang,Xiaoqing Jia, Qingyuan Zhao, Lin Kang, Jian Chen, Shi?ning Zhu, Peiheng Wu, Zhenda Xie,Labao Zhang
 • 2
  15
  Metasurfaces enabled polarization-multiplexing heralded single photon imaging
  Metasurfaces enabled polarization-multiplexing heralded single photon imaging
  Jun Liu, Xiaoshu Zhu, Yifan Zhou, Xiujuan Zou, Zhaofu Qin, Shuming Wang, Shining Zhu, and Zhenlin Wang
 • 2
  7
  Optical simulation of various phenomena in curved space on photonic chips
  Optical simulation of various phenomena in curved space on photonic chips
  Chong Sheng, Shining Zhu, Hui Liu
 • 1
  27
  Observation of Weyl Interface States in Non-Hermitian Synthetic Photonic Systems
  Observation of Weyl Interface States in Non-Hermitian Synthetic Photonic Systems
  Wange Song , Shengjie Wu, Chen Chen, Yuxin Chen, Chunyu Huang,Luqi Yuan, Shining Zhu,Tao Li