Representative


Broadband Achromatic Optical Metasurface Devices
Broadband Achromatic Optical Metasurface Devices
Shuming Wang, Pin Chieh Wu, Vin-Cent Su, Yi-Chieh Lai, Cheng Hung Chu, Jia-Wern Chen, Shen-Hung Lu, Ji Chen, Beibei Xu, Chieh-Hsiung Kuan, Tao Li, Shining Zhu, and Din Ping Tsai
Nature Communications | 8:187 (2017)

Optical Interface States Protected by Synthetic Weyl Points
Optical Interface States Protected by Synthetic Weyl Points
Qiang Wang,1 Meng Xiao,2,3 Hui Liu,1,* Shining Zhu,1 and C. T. Chan2,*


Self-Focusing and the Talbot Effect in Conformal Transformation Optics
Self-Focusing and the Talbot Effect in Conformal Transformation Optics
Xiangyang Wang,1 Huanyang Chen,2,* Hui Liu,1,? Lin Xu,2 Chong Sheng,1 and Shining Zhu1
Phys.Rev.Lett. | 119,033902(2017)
Omnidirectional optical attractor in structured gap-surface plasmon waveguide
Omnidirectional optical attractor in structured gap-surface plasmon waveguide
Chong Sheng1, Hui Liu1, Shining Zhu1 & Dentcho A. Genov2
Scientific Reports | 23514.1.(2016)

Wavefront shaping through emulated curved space in waveguide settings
Wavefront shaping through emulated curved space in waveguide settings
Chong Sheng1,*, Rivka Bekenstein2,*, Hui Liu1, Shining Zhu1 & Mordechai Segev2
Nature Communications | 10747.1.(2016)

On-Chip Generation and Manipulation of Entangled Photons Based on Reconfigurable Lithium-Niobate Waveguide Circuits
On-Chip Generation and Manipulation of Entangled Photons Based on Reconfigurable Lithium-Niobate Waveguide Circuits
H. Jin, F. M. Liu, P. Xu*, J. L. Xia, M. L. Zhong, Y. Yuan, J.W. Zhou, Y. X. Gong, W. Wang, and S. N. Zhu

Compact Engineering of Path-Entangled Sources from a Monolithic Quadratic Nonlinear Photonic Crystal
Compact Engineering of Path-Entangled Sources from a Monolithic Quadratic Nonlinear Photonic Crystal
H. Jin, P. Xu*, X.W. Luo, H.Y. Leng, Y. X. Gong, W. J. Yu, M. L. Zhong, G. Zhao, and S. N. Zhu

Groove-structured metasurfaces for modulation of surface plasmon propagation
Groove-structured metasurfaces for modulation of surface plasmon propagation
Z. Xu, T. Li*, D. H. Zhang*, C. Yan, D. Li, L. Y. M. Tobing, F. Qin, Y. Wang, X. Shen, T. Yu


On-chip steering of entangled photons in nonlinear photonic crystals
On-chip steering of entangled photons in nonlinear photonic crystals
H. Y. Leng, X. Q. Yu, Y. X. Gong, P. Xu*, Z. D. Xie, H. Jin, C. Zhang and S. N. Zhu