Representative

Observation of Weyl Interface States in Non-Hermitian Synthetic Photonic Systems
Observation of Weyl Interface States in Non-Hermitian Synthetic Photonic Systems
Wange Song , Shengjie Wu, Chen Chen, Yuxin Chen, Chunyu Huang,Luqi Yuan, Shining Zhu,Tao Li 

Deterministic N-photon state generation using lithium niobate on insulator device
Deterministic N-photon state generation using lithium niobate on insulator device
Hua-Ying Liu,Minghao Shang,Xiaoyi Liu,Ying Wei,Minghao Mi,Lijian Zhang,Yan-Xiao Gong,Zhenda Xie, Shining Zhu


A Passively Wavelength-Stabilized Mid-Infrared Optical Parametric Oscillator
A Passively Wavelength-Stabilized Mid-Infrared Optical Parametric Oscillator
Liemao Hu, Yunze He, Xinjie Lv, Jian Ning, Gang Zhao, Shining Zhu

Thermally tunable and efficient second-harmonic generation on thin-film lithium niobate with integrated micro-heater
Thermally tunable and efficient second-harmonic generation on thin-film lithium niobate with integrated micro-heater
Liu, Xiaoyue; Zhang, Chi; Pan, Ying; Ma, Rui; Zhang, Xian; Chen, Mengwen; Liu, Lin; Xie, Zhenda; Zhu, Shining; Yu, Siyuan; Cai, Xinlun

Synthesized spatiotemporal mode-locking and photonic flywheel in multimode mesoresonators
Synthesized spatiotemporal mode-locking and photonic flywheel in multimode mesoresonators
Nie, Mingming; Jia, Kunpeng; Xie, Yijun; Zhu, Shining; Xie, Zhenda; Huang, Shu-Wei

Anomalous π modes by Floquet engineering in optical lattices with long-range coupling
Anomalous π modes by Floquet engineering in optical lattices with long-range coupling
Shengjie Wu, Wange Song, Zhiyuan Lin, Chen Chen, Shining Zhu, Tao LiBifacial-metasurface-enabled pancake metalens with polarized space folding
Bifacial-metasurface-enabled pancake metalens with polarized space folding
Chen Chen, Xin Ye,Jiacheng Sun,Yuxin Chen, Chunyu Huang,Xingjian Xiao,Wange Song, Shining Zhu,Tao Li

Large-scale achromatic flat lens by light frequency-domain coherence optimization
Large-scale achromatic flat lens by light frequency-domain coherence optimization
Xingjian Xiao, Yunwei Zhao, Xin Ye, Chen Chen, Xinmou Lu, Yansen Rong, Junhong Deng, Guixin Li,Shining Zhu and Tao Li


GaInSn liquid nanospheres as a saturable absorber for Q-switched pulse generation at 639 nm
GaInSn liquid nanospheres as a saturable absorber for Q-switched pulse generation at 639 nm
Bo Chen,Peifu Wang,Ning Zhang,Kuan Li, Ke Zhang,Shande Liu,Jinlong Xu,Zhipei Sun


GaInSn liquid nanospheres as a saturable absorber for an Er:CaF2 laser at 2.75μm
GaInSn liquid nanospheres as a saturable absorber for an Er:CaF2 laser at 2.75μm
Bo Chen, Kuan Li, Yicheng Jin, Peifu Wang, Ning Zhang,Ke Zhang, Shande Liu,Jinlong Xu

Dissipative soliton generation and real-time dynamics in microresonator-filtered fiber lasers
Dissipative soliton generation and real-time dynamics in microresonator-filtered fiber lasers
Nie, Mingming; Li, Bowen; Jia, Kunpeng; Xie, Yijun; Yan, Jingjie; Zhu, Shining; Xie, Zhenda; Huang, Shu-Wei

Non-Abelian 3D photonic chips fabricated by femtosecond-laser direct-writing
Non-Abelian 3D photonic chips fabricated by femtosecond-laser direct-writing
Shining Zhu

Chip-scale metalens microscope for wide-field and depth-of-field imaging
Chip-scale metalens microscope for wide-field and depth-of-field imaging
Xin Ye, Xiao Qian, Yuxin Chen, Rui Yuan, Xingjian Xiao, Chen Chen, Wei Hu , Chunyu Huang,Shining Zhu,and Tao Li

Metasurface empowered lithium niobate optical phased array with an enlarged field of view
Metasurface empowered lithium niobate optical phased array with an enlarged field of view
Zhizhang Wang, Wange Song,Yuxin Chen, Bin Fang, Jitao Ji, Haoran Xin,Shining Zhu, And Tao Li

Bound vortex light in an emulated topological defect in photonic lattices
Bound vortex light in an emulated topological defect in photonic lattices
Chong Sheng, Yao Wang, Yijun Chang, Huiming Wang, Yongheng Lu, Yingyue Yang, Shining Zhu ,Xianmin Jin, and Hui Liu

Integrated thermal emission microchip based on meta-cavity array
Integrated thermal emission microchip based on meta-cavity array
Qiongqiong Chu, Fengyuan Zhang, Ye Zhang, Tong Qiao, Shining Zhu and Hui Liu

Dispersionless Coupling among Optical Waveguides By Artificial Gauge Field
Dispersionless Coupling among Optical Waveguides By Artificial Gauge Field
Wange Song , Ting Li, Shengjie Wu, Zhizhang Wang, Chen Chen, Yuxin Chen ,Chunyu Huang, Kai Qiu, Shining Zhu, Yi Zou , and Tao Li ,*

Metamaterials: From fundamental physics to intelligent design
Metamaterials: From fundamental physics to intelligent design
Ji Chen,Shanshan Hu,Shining ZhuTao Li

Pixel-level Bayer-type colour router based on metasurfaces
Pixel-level Bayer-type colour router based on metasurfaces
Xiujuan Zou, Youming Zhang, Ruoyu Lin, Guangxing Gong, Shuming Wang,Shining Zhu & Zhenlin Wang

Ultra-compact snapshot spectral light-field imaging
Ultra-compact snapshot spectral light-field imaging
Xia Hua, Yujie Wang, Shuming Wang, Xiujuan Zou, You Zhou, Lin Li, Feng Yan,Xun Cao, Shumin Xiao, Din Ping Tsai, Jiecai Han, Zhenlin Wang,Shining Zhu