Representative

Neural network assisted high-spatial-resolution polarimetry with non-interleaved chiral metasurfaces
Neural network assisted high-spatial-resolution polarimetry with non-interleaved chiral metasurfaces
Chen Chen , Xingjian Xiao, Xin Ye, Jiacheng Sun, Jitao Ji, Rongtao Yu, Wange Song , Shining Zhu ,Tao Li

Spin-decoupled meta-coupler empowered multiplexing and multifunction of guided wave radiation
Spin-decoupled meta-coupler empowered multiplexing and multifunction of guided wave radiation
Bin Fang, Zhizhang Wang,Yantao Li, Jitao Ji, Kelei Xi, Qingqing Cheng,Fangzhou Shu, Zhongwei Jin, Zhi Hong, Chunlian Zhan, Changyu Shen, Tao Li


Full-space wavefront control enabled by a bilayer metasurface sandwiching 1D photonic crystal
Full-space wavefront control enabled by a bilayer metasurface sandwiching 1D photonic crystal
Yanhao Chu, Chen Chen, Xingjian Xiao, Wenjing Shen, Xin Ye, Shining Zhu,Tao Li

Periodic poling of thin-film lithium tantalate by applying a high-voltage electric field
Periodic poling of thin-film lithium tantalate by applying a high-voltage electric field
Haiwei Chen, Mengwei Zhao, Haotian Xie, Yawen Su, Zhilin Ye, Jianan Ma, Yuefeng Nie, Yunfei Niu, Peng Zhan, Shining Zhu, and Xiaopeng Hu

Indirect measurement of infrared absorption spectrum through thermal emission of meta-cavity array
Indirect measurement of infrared absorption spectrum through thermal emission of meta-cavity array
Qiong qiong Chu, Feng yuan Zhang, Ye Zhang, Shi ning Zhu, and Hui Liu

Generation of spatiotemporal vortices in nonlinear photonic crystals
Generation of spatiotemporal vortices in nonlinear photonic crystals
Shiqiang Liu, Xinyu Zhang, Haiwei Chen, Haotian Xie, Shaoguang Yang, Shining Zhu, Xiaopeng Hu

Quantum storage of entangled photons at telecom wavelengths in a crystal
Quantum storage of entangled photons at telecom wavelengths in a crystal
Ming-Hao Jiang,Wenyi Xue, Qian He, Yu-Yang An, Xiaodong Zheng,Wen-Jie Xu, Yu-Bo Xie, Yanqing Lu , Shining Zhu & Xiao-Song Ma 

Ultrabroadband low-crosstalk dense lithium niobate waveguides by Floquet engineering
Ultrabroadband low-crosstalk dense lithium niobate waveguides by Floquet engineering
Zhiyuan Lin, Wange Song , Jiacheng Sun, Xueyun Li, Chunyu Huang, Shengjie Wu, Haoran Xin,Shining Zhu, and Tao Li

Rotation-configured topological phase transition in triangle photonic lattices
Rotation-configured topological phase transition in triangle photonic lattices
Chen Chen , Wange Song , Zhiyuan Lin, Shengjie Wu, Shining Zhu , and Tao Li

Revolutionary meta-imaging: from superlens to metalens
Revolutionary meta-imaging: from superlens to metalens
Tao Li, Chen Chen, Xingjian Xiao, Ji Chen, Shanshan Hu,and Shining Zhu

Broadband Asymmetric Light Transport in Compact Lithium Niobate Waveguides
Broadband Asymmetric Light Transport in Compact Lithium Niobate Waveguides
Shengjie Wu, Wange Song,Jiacheng Sun, Zhiyuan Lin, Haoran Xin, Shining Zhu,and Tao Li

Realization of a source-device-independent quantum random number generator secured by nonlocal dispersion cancellation
Realization of a source-device-independent quantum random number generator secured by nonlocal dispersion cancellation
Ji-Ning Zhang,Ran Yang Xinhui Li,Chang-Wei Sun,Yi-Chen Liu,YingWei,Jia-Chen Duan,Zhenda Xie, Yan-Xiao Gong and Shi-Ning Zhua

Real-Time Superresolution Interferometric Measurement Enabled by Structured Nonlinear Optics
Real-Time Superresolution Interferometric Measurement Enabled by Structured Nonlinear Optics
Xin-Yu Zhang, Hai-Jun Wu, Bing-Shi Yu, Carmelo Rosales-Guzmán, Zhi-Han Zhu,Xiao-Peng Hu, Bao-Sen Shi, and Shi-Ning Zhu

Designing a Transition Photonic Band with a Moiré Synthetic Sphere
Designing a Transition Photonic Band with a Moiré Synthetic Sphere
Z.N. Liu , X.Q. Zhao , J. Yao, C. Zhang, J.L. Xu, S Zhu,  H. Liu

Revolutionary meta-imaging: from superlens to metalens
Revolutionary meta-imaging: from superlens to metalens
Tao Li, Chen Chen, Xingjian Xiao, Ji Chen, Shanshan Hu, Shining Zhu,

Metasurface-Enabled On-Chip Manipulation of Higher-Order Poincaré Sphere Beams
Metasurface-Enabled On-Chip Manipulation of Higher-Order Poincaré Sphere Beams
Jitao Ji, Zhizhang Wang, Jiacheng Sun, Chen Chen, Xueyun Li, Bin Fang, Shi-Ning Zhu, and Tao Li

Multiphoton non-local quantum interference controlled by an undetected photon
Multiphoton non-local quantum interference controlled by an undetected photon
Kaiyi Qian, Kai Wang , Leizhen Chen, Zhaohua Hou, Mario Krenn,Shining Zhu ,Xiao-song Ma?

All-fiber device for single-photon detection
All-fiber device for single-photon detection
Yue Dai, Kunpeng Jia, Guanghao Zhu, Hui Li, Yue Fei, Yuqing Guo, Hang Yuan, Hao Wang,Xiaoqing Jia, Qingyuan Zhao, Lin Kang, Jian Chen, Shi?ning Zhu, Peiheng Wu, Zhenda Xie,Labao Zhang

Metasurfaces enabled polarization-multiplexing heralded single photon imaging
Metasurfaces enabled polarization-multiplexing heralded single photon imaging
Jun Liu, Xiaoshu Zhu, Yifan Zhou, Xiujuan Zou, Zhaofu Qin, Shuming Wang, Shining Zhu, and Zhenlin Wang

Optical simulation of various phenomena in curved space on photonic chips
Optical simulation of various phenomena in curved space on photonic chips
Chong Sheng, Shining Zhu, Hui Liu