Representative

High-dimensional Poincaré beams generated through cascaded metasurfaces for high-security optical encryption
High-dimensional Poincaré beams generated through cascaded metasurfaces for high-security optical encryption
Jitao Ji, Chen Chen, Jiacheng Sun, Xin Ye, Zhizhang Wang, Jian Li, Junyi Wang, Wange Song,Chunyu Huang, Kai Qiu, Shining Zhu and Tao Li

Fabrication and Characterization of Wafer-Scale Thin-Film Lithium Niobate Waveguides
Fabrication and Characterization of Wafer-Scale Thin-Film Lithium Niobate Waveguides
YE Zhilin, LI Shifeng, CUI Guoxin, YIN Zhijun, WANG Xuebin, ZHAO Gang, HU Xiaopeng, ZHU Shining

Quantitative phase imaging with a compact meta-microscope
Quantitative phase imaging with a compact meta-microscope
Junyi Wang, Rongtao Yu1, Xin Ye, Jiacheng Sun, Jian Li, Chunyu Huang, Xingjian Xiao, Jitao Ji,Wenjing Shen, Zuoxiu Tie, Chen Chen , Shining Zhu1 & Tao Li

Bound-Extended Mode Transition in Type-II Synthetic Photonic Weyl Heterostructures
Bound-Extended Mode Transition in Type-II Synthetic Photonic Weyl Heterostructures
Wange Song, Zhiyuan Lin, Jitao Ji, Jiacheng Sun, Chen Chen, Shengjie Wu, Chunyu Huang, Luqi Yuan, Shining Zhu, and Tao Li

Fast-speed and low-power-consumption optical phased array based on lithium niobate waveguides
Fast-speed and low-power-consumption optical phased array based on lithium niobate waveguides
Zhizhang Wang, Xueyun Li, Jitao Ji, Zhenxing Sun, Jiacheng Sun, Bin Fang, Jun Lu, Shaobo Li,Xiang Ma, Xiangfei Chen, Shining Zhu and Tao Li

Two-photon absorption flexible photodetector responsive to femtosecond laser
Two-photon absorption flexible photodetector responsive to femtosecond laser
Yanming Xu,Fan Wang,Jinlong Xu,Xinjie Lv,Gang Zhao,Zhihua Sun,Zhenda Xie,Shining Zhu

All-in-one, all-optical logic gates using liquid metal plasmon nonlinearity
All-in-one, all-optical logic gates using liquid metal plasmon nonlinearity
Jinlong Xu, Chi Zhang, YulinWang, Mudong Wang, Yanming Xu ,Tianqi Wei , Zhenda Xie, Shiqiang Liu, Chao-Kuei Lee ,Xiaopeng Hu , Gang Zhao, Xinjie Lv, Han Zhang , Shining Zhu, Lin Zhou

Continuous-wave operation of a tandem optical parametric oscillator up to 5.19 μm based on periodically poled LiNbO3
Continuous-wave operation of a tandem optical parametric oscillator up to 5.19 μm based on periodically poled LiNbO3
Liemao Hu, Jian Ning, Yifan Chen,Xinjie Lv,Gang Zhao, Ping Xu,Shining Zhu


Controlling thermal emission with metasurfaces and its applications
Controlling thermal emission with metasurfaces and its applications
Qiongqiong Chu, Fan Zhong, Xiaohe Shang, Ye Zhang, Shining Zhu and Hui Liu

用于远程气体探测的双波长中红外激光器
用于远程气体探测的双波长中红外激光器
吕新杰,杨彬,汪小涵,吴悔,卜令兵,祝世宁

Perfect Excitation of Topological States by Supersymmetric Waveguides
Perfect Excitation of Topological States by Supersymmetric Waveguides
Xuanyu Liu, Zhiyuan Lin, Wange Song , Jiacheng Sun, Chunyu Huang, Shengjie Wu,Xingjian Xiao, Haoran Xin, Shining Zhu , and Tao Li

Neural network assisted high-spatial-resolution polarimetry with non-interleaved chiral metasurfaces
Neural network assisted high-spatial-resolution polarimetry with non-interleaved chiral metasurfaces
Chen Chen , Xingjian Xiao, Xin Ye, Jiacheng Sun, Jitao Ji, Rongtao Yu, Wange Song , Shining Zhu ,Tao Li

Spin-decoupled meta-coupler empowered multiplexing and multifunction of guided wave radiation
Spin-decoupled meta-coupler empowered multiplexing and multifunction of guided wave radiation
Bin Fang, Zhizhang Wang,Yantao Li, Jitao Ji, Kelei Xi, Qingqing Cheng,Fangzhou Shu, Zhongwei Jin, Zhi Hong, Chunlian Zhan, Changyu Shen, Tao Li


Full-space wavefront control enabled by a bilayer metasurface sandwiching 1D photonic crystal
Full-space wavefront control enabled by a bilayer metasurface sandwiching 1D photonic crystal
Yanhao Chu, Chen Chen, Xingjian Xiao, Wenjing Shen, Xin Ye, Shining Zhu,Tao Li

Periodic poling of thin-film lithium tantalate by applying a high-voltage electric field
Periodic poling of thin-film lithium tantalate by applying a high-voltage electric field
Haiwei Chen, Mengwei Zhao, Haotian Xie, Yawen Su, Zhilin Ye, Jianan Ma, Yuefeng Nie, Yunfei Niu, Peng Zhan, Shining Zhu, and Xiaopeng Hu

Indirect measurement of infrared absorption spectrum through thermal emission of meta-cavity array
Indirect measurement of infrared absorption spectrum through thermal emission of meta-cavity array
Qiong qiong Chu, Feng yuan Zhang, Ye Zhang, Shi ning Zhu, and Hui Liu

Generation of spatiotemporal vortices in nonlinear photonic crystals
Generation of spatiotemporal vortices in nonlinear photonic crystals
Shiqiang Liu, Xinyu Zhang, Haiwei Chen, Haotian Xie, Shaoguang Yang, Shining Zhu, Xiaopeng Hu

Quantum storage of entangled photons at telecom wavelengths in a crystal
Quantum storage of entangled photons at telecom wavelengths in a crystal
Ming-Hao Jiang,Wenyi Xue, Qian He, Yu-Yang An, Xiaodong Zheng,Wen-Jie Xu, Yu-Bo Xie, Yanqing Lu , Shining Zhu & Xiao-Song Ma 

Ultrabroadband low-crosstalk dense lithium niobate waveguides by Floquet engineering
Ultrabroadband low-crosstalk dense lithium niobate waveguides by Floquet engineering
Zhiyuan Lin, Wange Song , Jiacheng Sun, Xueyun Li, Chunyu Huang, Shengjie Wu, Haoran Xin,Shining Zhu, and Tao Li

Rotation-configured topological phase transition in triangle photonic lattices
Rotation-configured topological phase transition in triangle photonic lattices
Chen Chen , Wange Song , Zhiyuan Lin, Shengjie Wu, Shining Zhu , and Tao Li