Surface Plasmon Photonics

• Metasurface-Enabled On-Chip Manipulation of Higher-Order Poincaré Sphere Beams
  Jitao Ji, Zhizhang Wang, Jiacheng Sun, Chen Chen, Xueyun Li, Bin Fang, Shi-Ning Zhu, and Tao Li

• Metasurfaces enabled polarization-multiplexing heralded single photon imaging
  Jun Liu, Xiaoshu Zhu, Yifan Zhou, Xiujuan Zou, Zhaofu Qin, Shuming Wang, Shining Zhu, and Zhenlin Wang

• Observation of Weyl Interface States in Non-Hermitian Synthetic Photonic Systems
  Wange Song , Shengjie Wu, Chen Chen, Yuxin Chen, Chunyu Huang,Luqi Yuan, Shining Zhu,Tao Li 

• 多功能超构表面的相位调控机制及研究进展
  刘梦蛟,李添悦,戈钦,王漱明,王振林,祝世宁

• Anomalous π modes by Floquet engineering in optical lattices with long-range coupling
  Shengjie Wu, Wange Song, Zhiyuan Lin, Chen Chen, Shining Zhu, Tao Li• Bifacial-metasurface-enabled pancake metalens with polarized space folding
  Chen Chen, Xin Ye,Jiacheng Sun,Yuxin Chen, Chunyu Huang,Xingjian Xiao,Wange Song, Shining Zhu,Tao Li

• Large-scale achromatic flat lens by light frequency-domain coherence optimization
  Xingjian Xiao, Yunwei Zhao, Xin Ye, Chen Chen, Xinmou Lu, Yansen Rong, Junhong Deng, Guixin Li,Shining Zhu and Tao Li


• Chip-scale metalens microscope for wide-field and depth-of-field imaging
  Xin Ye, Xiao Qian, Yuxin Chen, Rui Yuan, Xingjian Xiao, Chen Chen, Wei Hu , Chunyu Huang,Shining Zhu,and Tao Li

• Metasurface empowered lithium niobate optical phased array with an enlarged field of view
  Zhizhang Wang, Wange Song,Yuxin Chen, Bin Fang, Jitao Ji, Haoran Xin,Shining Zhu, And Tao Li

• Dispersionless Coupling among Optical Waveguides By Artificial Gauge Field
  Wange Song , Ting Li, Shengjie Wu, Zhizhang Wang, Chen Chen, Yuxin Chen ,Chunyu Huang, Kai Qiu, Shining Zhu, Yi Zou , and Tao Li ,*

• Femtosecond laser writing of lithium niobate ferroelectric nanodomains
  Xiaoyi Xu, Tianxin Wang, Pengcheng Chen, Chao Zhou, Jianan Ma, Dunzhao Wei,Huijun Wang, Ben Niu, Xinyuan Fang, Di Wu, Shining Zhu, Min Gu, Min Xiao ,Yong Zhang

• Metamaterials: From fundamental physics to intelligent design
  Ji Chen,Shanshan Hu,Shining ZhuTao Li

• Pixel-level Bayer-type colour router based on metasurfaces
  Xiujuan Zou, Youming Zhang, Ruoyu Lin, Guangxing Gong, Shuming Wang,Shining Zhu & Zhenlin Wang

• Ultra-compact snapshot spectral light-field imaging
  Xia Hua, Yujie Wang, Shuming Wang, Xiujuan Zou, You Zhou, Lin Li, Feng Yan,Xun Cao, Shumin Xiao, Din Ping Tsai, Jiecai Han, Zhenlin Wang,Shining Zhu

• Planar wide-angle-imaging camera enabled by metalens array
  Ji Chen,Xin Ye,Shenglun Gao, Yuxin Chen,Yunwei Zhao,Chunyu Huang, Kai Qiu,Shining Zhu,Tao Li

• Quasi-bound states in the continuum-based switchable light-field manipulator
  Run Chen, Tianyue Li, Qianhui Bi, Shuming Wang, Shining Zhu, Zhenlin Wang

• Research and Application of Metasurfaces in Quantum Optics
  Zhu Xiaoshu, Liu Jun, He Juanzi, Wang Shuming, Wang Zhenlin, Zhu Shining

• Robust Optical Mode Conversion in Waveguides by Triplet Supercell
  Wange Song,Shengjie Wu,Yuxin Chen,Chen Chen,Shenglun Gao,Chunyu Huang,Kai Qiu,Shining Zhu,and Tao Li

• Bandpass-filter-integrated multiwavelength achromatic metalens
  Hanmeng Li, Xingjian Xiao, Bin Fang, Shenglun Gao, Zhizhang Wang, Chen Chen, Yunwei Zhao, Shining Zhu, and Tao Li

• Bandpass-filter-integrated multiwavelength achromatic metalens
  Hanmeng Li, Xingjian Xiao, Bin Fang, Shenglun Gao,Zhizhang Wang, Chen CHhen, Yunwei Zhao, Shining Zhu,Tao Li