Surface Plasmon Photonics

• Quantitative phase imaging with a compact meta-microscope
  Junyi Wang, Rongtao Yu1, Xin Ye, Jiacheng Sun, Jian Li, Chunyu Huang, Xingjian Xiao, Jitao Ji,Wenjing Shen, Zuoxiu Tie, Chen Chen , Shining Zhu1 & Tao Li

• Bound-Extended Mode Transition in Type-II Synthetic Photonic Weyl Heterostructures
  Wange Song, Zhiyuan Lin, Jitao Ji, Jiacheng Sun, Chen Chen, Shengjie Wu, Chunyu Huang, Luqi Yuan, Shining Zhu, and Tao Li

• Fast-speed and low-power-consumption optical phased array based on lithium niobate waveguides
  Zhizhang Wang, Xueyun Li, Jitao Ji, Zhenxing Sun, Jiacheng Sun, Bin Fang, Jun Lu, Shaobo Li,Xiang Ma, Xiangfei Chen, Shining Zhu and Tao Li

• All-in-one, all-optical logic gates using liquid metal plasmon nonlinearity
  Jinlong Xu, Chi Zhang, YulinWang, Mudong Wang, Yanming Xu ,Tianqi Wei , Zhenda Xie, Shiqiang Liu, Chao-Kuei Lee ,Xiaopeng Hu , Gang Zhao, Xinjie Lv, Han Zhang , Shining Zhu, Lin Zhou

• Perfect Excitation of Topological States by Supersymmetric Waveguides
  Xuanyu Liu, Zhiyuan Lin, Wange Song , Jiacheng Sun, Chunyu Huang, Shengjie Wu,Xingjian Xiao, Haoran Xin, Shining Zhu , and Tao Li

• Neural network assisted high-spatial-resolution polarimetry with non-interleaved chiral metasurfaces
  Chen Chen , Xingjian Xiao, Xin Ye, Jiacheng Sun, Jitao Ji, Rongtao Yu, Wange Song , Shining Zhu ,Tao Li

• Spin-decoupled meta-coupler empowered multiplexing and multifunction of guided wave radiation
  Bin Fang, Zhizhang Wang,Yantao Li, Jitao Ji, Kelei Xi, Qingqing Cheng,Fangzhou Shu, Zhongwei Jin, Zhi Hong, Chunlian Zhan, Changyu Shen, Tao Li


• Full-space wavefront control enabled by a bilayer metasurface sandwiching 1D photonic crystal
  Yanhao Chu, Chen Chen, Xingjian Xiao, Wenjing Shen, Xin Ye, Shining Zhu,Tao Li

• Quantum storage of entangled photons at telecom wavelengths in a crystal
  Ming-Hao Jiang,Wenyi Xue, Qian He, Yu-Yang An, Xiaodong Zheng,Wen-Jie Xu, Yu-Bo Xie, Yanqing Lu , Shining Zhu & Xiao-Song Ma 

• Ultrabroadband low-crosstalk dense lithium niobate waveguides by Floquet engineering
  Zhiyuan Lin, Wange Song , Jiacheng Sun, Xueyun Li, Chunyu Huang, Shengjie Wu, Haoran Xin,Shining Zhu, and Tao Li

• Rotation-configured topological phase transition in triangle photonic lattices
  Chen Chen , Wange Song , Zhiyuan Lin, Shengjie Wu, Shining Zhu , and Tao Li

• Revolutionary meta-imaging: from superlens to metalens
  Tao Li, Chen Chen, Xingjian Xiao, Ji Chen, Shanshan Hu,and Shining Zhu

• Broadband Asymmetric Light Transport in Compact Lithium Niobate Waveguides
  Shengjie Wu, Wange Song,Jiacheng Sun, Zhiyuan Lin, Haoran Xin, Shining Zhu,and Tao Li

• Revolutionary meta-imaging: from superlens to metalens
  Tao Li, Chen Chen, Xingjian Xiao, Ji Chen, Shanshan Hu, Shining Zhu,

• Metasurface-Enabled On-Chip Manipulation of Higher-Order Poincaré Sphere Beams
  Jitao Ji, Zhizhang Wang, Jiacheng Sun, Chen Chen, Xueyun Li, Bin Fang, Shi-Ning Zhu, and Tao Li

• Metasurfaces enabled polarization-multiplexing heralded single photon imaging
  Jun Liu, Xiaoshu Zhu, Yifan Zhou, Xiujuan Zou, Zhaofu Qin, Shuming Wang, Shining Zhu, and Zhenlin Wang

• Observation of Weyl Interface States in Non-Hermitian Synthetic Photonic Systems
  Wange Song , Shengjie Wu, Chen Chen, Yuxin Chen, Chunyu Huang,Luqi Yuan, Shining Zhu,Tao Li 

• 多功能超构表面的相位调控机制及研究进展
  刘梦蛟,李添悦,戈钦,王漱明,王振林,祝世宁

• Anomalous π modes by Floquet engineering in optical lattices with long-range coupling
  Shengjie Wu, Wange Song, Zhiyuan Lin, Chen Chen, Shining Zhu, Tao Li• Bifacial-metasurface-enabled pancake metalens with polarized space folding
  Chen Chen, Xin Ye,Jiacheng Sun,Yuxin Chen, Chunyu Huang,Xingjian Xiao,Wange Song, Shining Zhu,Tao Li