By Time

• Metasurfaces empowered optical micromanipulation
  Xiaohao Xu, Wenyu Gao, Tianyue Li, Tianhua Shao, Xingyi Li, Yuan Zhou, Geze Gao, Guoxi Wang, Shaohui Yan, Shuming Wang, Baoli Yao.

• Spin-selective tri-functional metasurfaces for deforming versatile non-diffractive beams along the optical trajectory
  Tianyue Li, Yun Chen, Boyan Fu, Mengjiao Liu, Jinwen Wang, Hong Gao, Shuming Wang, Shining Zhu.

• 基于合成维度拓扑外尔点的波长选择热辐射超构表面
  赖镇鑫, 张也, 仲帆, 王强, 肖彦玲, 祝世宁, 刘辉

• High-dimensional Poincaré beams generated through cascaded metasurfaces for high-security optical encryption
  Jitao Ji, Chen Chen, Jiacheng Sun, Xin Ye, Zhizhang Wang, Jian Li, Junyi Wang, Wange Song,Chunyu Huang, Kai Qiu, Shining Zhu and Tao Li

• Fabrication and Characterization of Wafer-Scale Thin-Film Lithium Niobate Waveguides
  YE Zhilin, LI Shifeng, CUI Guoxin, YIN Zhijun, WANG Xuebin, ZHAO Gang, HU Xiaopeng, ZHU Shining

• Quantitative phase imaging with a compact meta-microscope
  Junyi Wang, Rongtao Yu1, Xin Ye, Jiacheng Sun, Jian Li, Chunyu Huang, Xingjian Xiao, Jitao Ji,Wenjing Shen, Zuoxiu Tie, Chen Chen , Shining Zhu1 & Tao Li

• Bound-Extended Mode Transition in Type-II Synthetic Photonic Weyl Heterostructures
  Wange Song, Zhiyuan Lin, Jitao Ji, Jiacheng Sun, Chen Chen, Shengjie Wu, Chunyu Huang, Luqi Yuan, Shining Zhu, and Tao Li

• Fast-speed and low-power-consumption optical phased array based on lithium niobate waveguides
  Zhizhang Wang, Xueyun Li, Jitao Ji, Zhenxing Sun, Jiacheng Sun, Bin Fang, Jun Lu, Shaobo Li,Xiang Ma, Xiangfei Chen, Shining Zhu and Tao Li

• Two-photon absorption flexible photodetector responsive to femtosecond laser
  Yanming Xu,Fan Wang,Jinlong Xu,Xinjie Lv,Gang Zhao,Zhihua Sun,Zhenda Xie,Shining Zhu

• All-in-one, all-optical logic gates using liquid metal plasmon nonlinearity
  Jinlong Xu, Chi Zhang, YulinWang, Mudong Wang, Yanming Xu ,Tianqi Wei , Zhenda Xie, Shiqiang Liu, Chao-Kuei Lee ,Xiaopeng Hu , Gang Zhao, Xinjie Lv, Han Zhang , Shining Zhu, Lin Zhou

• Continuous-wave operation of a tandem optical parametric oscillator up to 5.19 μm based on periodically poled LiNbO3
  Liemao Hu, Jian Ning, Yifan Chen,Xinjie Lv,Gang Zhao, Ping Xu,Shining Zhu


• Controlling thermal emission with metasurfaces and its applications
  Qiongqiong Chu, Fan Zhong, Xiaohe Shang, Ye Zhang, Shining Zhu and Hui Liu

• 用于远程气体探测的双波长中红外激光器
  吕新杰,杨彬,汪小涵,吴悔,卜令兵,祝世宁

• Perfect Excitation of Topological States by Supersymmetric Waveguides
  Xuanyu Liu, Zhiyuan Lin, Wange Song , Jiacheng Sun, Chunyu Huang, Shengjie Wu,Xingjian Xiao, Haoran Xin, Shining Zhu , and Tao Li