Quantum Optics

• Realization of a source-device-independent quantum random number generator secured by nonlocal dispersion cancellation
  Ji-Ning Zhang,Ran Yang Xinhui Li,Chang-Wei Sun,Yi-Chen Liu,YingWei,Jia-Chen Duan,Zhenda Xie, Yan-Xiao Gong and Shi-Ning Zhua

• Arbitrary coherent distributions in a programmable quantum walk
  Rong Zhang, Ran Yang , Jian Guo , Chang-Wei Sun, Yi-Chen Liu, Heng Zhou, Ping Xu, Zhenda Xie,Yan-Xiao Gong, and Shi-Ning Zhu

• Maximal coin-walker entanglement in a ballistic quantum walk
  Rong Zhang, Ran Yang , Jian Guo, Chang-Wei Sun, Jia-Chen Duan, Heng Zhou, Zhenda Xie, Ping Xu,yan-Xiao Gong ,and Shi-Ning Zhu

• LiNbO3 crystals: from bulk to film
  Zhenda Xie and Shining Zhu

• Drone-based entanglement distribution towards mobile quantum networks
  Hua-Ying Liu, Xiao-Hui Tian, Changsheng Gu, Pengfei Fan, Xin Ni, Ran Yang,Ji-Ning Zhang, Mingzhe Hu, Jian Guo, Xun Cao, Xiaopeng Hu, Gang Zhao,Yan-Qing Lu, Yan-Xiao Gong, Zhenda Xie and Shi-Ning Zhu

• Manipulation of tripartite frequency correlation under extended phase matchings
  Qun-Yong Zhang, Guang-Tai Xue, Ping Xu, Yan-Xiao Gong, Zhenda Xie,and Shining Zhu

• Studies on spatial modes and the correlation anisotropy of entangled photons generated from 2D quadratic nonlinear photonic crystals
  X W Luo, P Xu, C W Sun, H Jin, R J Hou, H Y Leng and S N Zhu

• Orbital angular momentum entanglement via fork-poling nonlinear photonic crystals
  L. L. Lu, P. Xu*, M. L. Zhong, Y. F. Bai, and S. N. Zhu

• Concurrent optical parametric down-conversion in χ(2) nonlinear photonic crystals
  L. Chen, P. Xu*, Y. F. Bai, X. W. Luo, M. L. Zhong, M. Dai, M. H. Lu, and S. N. Zhu

• Manipulation of two-photon state in (2)-modulated nonlinear waveguide array
  Y. Yang, P. Xu*, L. L. Lu, and S. N. Zhu

• On-Chip Generation and Manipulation of Entangled Photons Based on Reconfigurable Lithium-Niobate Waveguide Circuits
  H. Jin, F. M. Liu, P. Xu*, J. L. Xia, M. L. Zhong, Y. Yuan, J.W. Zhou, Y. X. Gong, W. Wang, and S. N. Zhu

• Compact Engineering of Path-Entangled Sources from a Monolithic Quadratic Nonlinear Photonic Crystal
  H. Jin, P. Xu*, X.W. Luo, H.Y. Leng, Y. X. Gong, W. J. Yu, M. L. Zhong, G. Zhao, and S. N. Zhu

• Heralded generation of multipartite entanglement for one photon by using a single two-dimensional nonlinear photonic crystal
  J. Shi, P. Xu*, M. L. Zhong, Y. X. Gong, Y. F. Bai, W. J. Yu, Q. W. Li, H. Jin

• Review Article:Quasi-phase-matching engineering of entangled photons
  P. Xu*, S. N. Zhu*

• Observation of quantum Talbot effect from a domain-engineered nonlinear photonic crystal
  H. Jin, P. Xu*, J. S. Zhao, H. Y. Leng, M. L. Zhong, and S. N. Zhu

• Generation of polarization-entangled photon pairs via concurrent spontaneous parametric downconversions in a single χ(2) nonlinear photonic crystal
  Y. X. Gong, P. Xu*, J. Shi, L. Chen, X. Q. Yu, P. Xue, and S. N. Zhu

• Compact generation of polarization-frequency hyperentangled photon pairs by using quasi-phase-matched lithium niobate
  J. Shi, S. J. Yun, Y. F. Bai, P. Xu* and S. N. Zhu

• Multiphoton path-entanglement generation by concurrent parametric down-conversion in a single χ(2) nonlinear photonic crystal
  Y.-X. Gong, P. Xu*, Y. F. Bai, J. Yang, H. Y. Leng, Z. D. Xie, and S. N. Zhu

• Generation of positively-momentum-correlated biphotons from spontaneous parametric down-conversion
  S. J. Yun, P. Xu*, J. S. Zhao, Y. X. Gong, Y. F. Bai, J. Shi, and S. N. Zhu

• Lensless imaging by entangled photons from quadratic nonlinear photonic crystals
  P. Xu*, H. Y. Leng, Z. H. Zhu, Y. F. Bai, H. Jin, Y. X. Gong, X. Q. Yu, Z. D. Xie, S. Y. Mu and S. N. Zhu