• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

MOREPublications

MORENews

 • 7
  1
  Broadband Asymmetric Light Transport in Compact Lithium Niobate Waveguides
  Broadband Asymmetric Light Transport in Compact Lithium Niobate Waveguides
  Shengjie Wu, Wange Song,Jiacheng Sun, Zhiyuan Lin, Haoran Xin, Shining Zhu,and Tao Li
 • 5
  15
  Realization of a source-device-independent quantum random number generator secured by nonlocal dispersion cancellation
  Realization of a source-device-independent quantum random number generator secured by nonlocal dispersion cancellation
  Ji-Ning Zhang,Ran Yang Xinhui Li,Chang-Wei Sun,Yi-Chen Liu,YingWei,Jia-Chen Duan,Zhenda Xie, Yan-Xiao Gong and Shi-Ning Zhua
 • 5
  5
  Real-Time Superresolution Interferometric Measurement Enabled by Structured Nonlinear Optics
  Real-Time Superresolution Interferometric Measurement Enabled by Structured Nonlinear Optics
  Xin-Yu Zhang, Hai-Jun Wu, Bing-Shi Yu, Carmelo Rosales-Guzmán, Zhi-Han Zhu,Xiao-Peng Hu, Bao-Sen Shi, and Shi-Ning Zhu
 • 4
  21
  Designing a Transition Photonic Band with a Moiré Synthetic Sphere
  Designing a Transition Photonic Band with a Moiré Synthetic Sphere
  Z.N. Liu , X.Q. Zhao , J. Yao, C. Zhang, J.L. Xu, S Zhu,  H. Liu
 • 4
  21
  Revolutionary meta-imaging: from superlens to metalens
  Revolutionary meta-imaging: from superlens to metalens
  Tao Li, Chen Chen, Xingjian Xiao, Ji Chen, Shanshan Hu, Shining Zhu,
 • 3
  23
  Metasurface-Enabled On-Chip Manipulation of Higher-Order Poincaré Sphere Beams
  Metasurface-Enabled On-Chip Manipulation of Higher-Order Poincaré Sphere Beams
  Jitao Ji, Zhizhang Wang, Jiacheng Sun, Chen Chen, Xueyun Li, Bin Fang, Shi-Ning Zhu, and Tao Li